Lưu Lập Sơn

Em muốn tuyển vào nhân viên bán hàng

  • luulapson2999@gmail.com
  • 0764422250

GIỚI THIỆU

Được phát triển bản thân học hỏ thêm nhiều cái mới

Kinh nghiệm làm việc
  • Của hàng phóMinistop

    Tính tiền ,trưng bày ,sp xếp kho

Trình độ học vấn
  • 0Trần Hưu Trang
Các kỹ năng
  • Xử lý các tình huống , tư vấn sp
    60%
0917337320
icons8-exercise-96 chat-active-icon
×